Μέρος συμβολαίου
Ισπανία
Διαχειριστής

Σε αυτό το άτομο θα δοθεί ρόλος διαχειριστή για το Workplace Pure.

 • τουλ. 8 χαρακτήρες
 • τουλ. 1 πεζό γράμμα
 • τουλ. 1 κεφαλαίο γράμμα
 • τουλ. 1 ψηφίο
 • τουλ. 1 ειδικός χαρακτήρας
Άτομο επικοινωνίας

Για όλες τις γενικές ερωτήσεις ή για θέματα σχετικά με τις συμβάσεις/τιμολογήσεις.

Τομέας Workplace Pure

Ο τομέας Workplace Pure θα χρησιμοποιηθεί ως πρόθεμα για όλους τους χρήστες της εταιρείας σας κατά τη σύνδεση. (Παράδειγμα σύνδεσης: )

Όροι χρήσης

En vigor desde el 21 de octubre de 2020

 1. Disposiciones básicas
  1. Estos términos y condiciones generales de trabajo (de aquí en adelante, „«Condiciones generales»“) regirán la relación contractual entre el cliente y la empresa del grupo Konica Minolta indicada en la información legal de la empresa (en adelante „«Konica Minolta»“) con respecto al uso de la plataforma Workplace Pure (en adelante „«Plataforma»“) y la solicitud y uso de los servicios en la nube proporcionados en ella.
  2. La Plataforma y los servicios en la nube proporcionados en ella estarán destinados únicamente a clientes empresariales dentro de España.
 2. Uso de la plataforma Workplace Pure
  1. Konica Minolta proporcionará la Plataforma de forma gratuita.
  2. El cliente tendrá la obligación de registrarse antes de utilizar la Plataforma y los servicios en la nube proporcionados en ella. Los datos introducidos por el cliente durante el proceso de registro deberán ser precisos y completos, y el cliente debe mantenerlos actualizados en todo momento.
  3. Una vez comprobados los datos de registro y aceptada la calificación de solvencia crediticia del cliente, Konica Minolta creará una cuenta de transacción para el cliente (en adelante „«Cuenta de cliente»“).
  4. El cliente puede definir varias cuentas de usuario en su Cuenta de cliente. Las cuentas de usuario solo pueden crearse y mantenerse para personas que estén autorizadas a representar al cliente en transacciones legales relativas al uso de la Plataforma y la solicitud y uso de los servicios en la nube proporcionados en ella y con objeto de que las transacciones correspondientes se puedan cargar en la Cuenta de cliente.
  5. Konica Minolta estará autorizada a rechazar la creación de una Cuenta de cliente y a bloquear o eliminar una Cuenta de cliente o una cuenta de usuario si:
   1. el cliente es un particular;
   2. los datos de registro del cliente son imprecisos, incompletos o no están actualizados;
   3. la calificación de solvencia crediticia del cliente es inadecuada;
   4. el cliente infringe sus obligaciones contractuales, definidas en la sección 6, de forma significativa o reiterada, a pesar de las advertencias; o
   5. una Cuenta de cliente o una cuenta de usuario se utiliza sin autorización de manera ilícita o de algún modo incorrecta.
 3. Solicitud y uso de los servicios en la nube
  1. Los servicios en la nube proporcionados en la Plataforma implican productos de software proporcionados por Konica Minolta o por terceros (también denominados de forma individual o conjunta „«Proveedores de servicios»“) a los que el cliente puede acceder y por tanto utilizar a través de Internet (lo que se denomina „Software como servicio“).
  2. Las especificaciones de las funciones o servicios de cada uno de los distintos servicios en la nube se pueden consultar en la descripción del producto correspondiente.
  3. Si el cliente suscribe un contrato a través de la Plataforma para utilizar un servicio en la nube, entrará en vigor un contrato de interés económico respecto a la provisión de la oportunidad de uso del servicio en la nube en cuestión entre el cliente y el proveedor de servicios correspondiente con la vigencia fija acordada. Específicamente:
   1. Un contrato por el uso de un servicio en la nube entrará en vigor si (1) el cliente completa el proceso correspondiente de pedido o solicitud introduciendo los datos requeridos, que al mismo tiempo genera una oferta vinculante para suscribir el contrato asociado que se envía al proveedor de servicios, y (2) el proveedor de servicios acepta esta oferta bien de forma explícita por medio de una declaración o bien de forma implícita proporcionando el servicio en la nube solicitado por el cliente. El acuse de recibo de un proveedor de servicios no constituirá aceptación de la oferta.
   2. Una vez suscrito el contrato, el proveedor de servicios enviará al cliente los datos de inicio de sesión requeridos para utilizar el servicio en la nube en cuestión a la dirección de correo electrónico proporcionada por el cliente durante el proceso de pedido, y pondrá el servicio en la nube a disposición del cliente en el punto de salida del enrutador del centro de datos donde esté ubicado el servidor de host del servicio en la nube (en adelante „«Punto de transferencia»“). El establecimiento y conservación del enlace de datos entre los sistemas de TI del cliente y el Punto de transferencia no formará parte del contrato y es de exclusiva responsabilidad del cliente.
   3. Los términos y condiciones de uso específicos del servicio se aplicarán al uso del servicio en la nube. Si existen dichos términos y condiciones, estarán indicados en la descripción del producto para cada servicio individual. Si no se indican unos términos y condiciones específicos o si los términos y condiciones contienen algún vacío legal, se aplicarán estas Condiciones generales de forma adicional o como alternativa.
  4. Un servicio en la nube se puede solicitar tomando como base cuatro modelos de vigencia y precio, y la descripción del producto correspondiente establecerá cuál de estos modelos, indicados a continuación, está disponible para el servicio en la nube en cuestión.
   1. Suscripción de cinco años (Battery Pack). Se acordará una vigencia contractual de cinco años para la suscripción de cinco años, también denominada Battery Pack. Se iniciará el día que el servicio en la nube se ponga a disposición del cliente y finalizará automáticamente a la rescisión del contrato. Queda excluida la rescisión ordinaria con aviso previo.
   2. Suscripción anual. Se acordará una vigencia contractual de un año para la suscripción anual. Se iniciará el día que el servicio en la nube se ponga a disposición del cliente y finalizará automáticamente a la rescisión del contrato. Queda excluida la rescisión ordinaria con aviso previo.
   3. Suscripción mensual. Se acordará una vigencia contractual de un mes para la suscripción mensual. Se iniciará el día que el servicio en la nube se ponga a disposición del cliente. La vigencia contractual se prorrogará automáticamente mes a mes, excepto si la suscripción se rescinde antes por alguna de las partes a través de la Plataforma, sujeto a un periodo de aviso de 14 días.
   4. Pago por uso. Se acordará una vigencia contractual de un mes para el modelo de pago por uso. Se iniciará el día que el servicio en la nube se ponga a disposición del cliente. La vigencia contractual se prorrogará automáticamente mes a mes, excepto si la suscripción se rescinde antes por alguna de las partes a través de la Plataforma, sujeto a un periodo de aviso de 14 días.

   Si se supera la asignación de uso suscrita, el cliente puede añadir una suscripción adicional para continuar utilizando el servicio en la nube. Algunos servicios en la nube también se pueden utilizar sin añadir una suscripción adicional cuando se supera la asignación. (Esto se indicará en la descripción del producto correspondiente). En este caso, el uso excesivo se cargará como pago por uso.

   Si hay varias suscripciones concurrentes para un servicio en la nube (p. ej., una suscripción anual y una Battery Pack), la asignación de uso se utilizará en función de la vigencia restante, es decir, se utilizará la siguiente suscripción que caduque.

  5. El proveedor de servicios estará autorizado a rescindir el contrato por el uso de un servicio en la nube sin aviso previo si el cliente infringe sus obligaciones contractuales, definidas en la sección 6, de forma significativa o reiterada, a pesar de las advertencias.
 4. Concesión de derechos
  1. Conforme a los términos del contrato de uso de un servicio en la nube, el proveedor de servicios correspondiente concederá al cliente un derecho no exclusivo y no transferible, por la duración del contrato, para que acceda al software en cuestión a través de Internet y para que utilice dicho software para sus propios fines de negocio en sus actividades comerciales o profesionales independientes. Dado que el software no se proporciona como código fuente ni código objeto, sino „como un servicio“, no se concederá al cliente ningún derecho de uso o explotación del software según las leyes de copyright, excepto el derecho a cargar el software en la memoria del ordenador para el uso previsto.
  2. A efectos de ejecución del contrato, el cliente concederá al proveedor de servicios el derecho a procesar los datos enviados durante el uso del servicio en la nube y, si es necesario, a almacenar o copiar los datos, siempre que sea necesario para proporcionar los servicios acordados en el contrato.
 5. Servicio y asistencia
  1. Konica Minolta proporcionará asistencia en línea gratuita para facilitar el uso de la Plataforma y de los servicios en la nube proporcionados en ella. El administrador del cliente creará un ticket dentro de la plataforma Workplace Pure con objeto de obtener asistencia. La asistencia excluirá la transferencia de conocimientos generales, formación, configuración e implementación, y documentación o personalización de servicios en la nube específicos del cliente. La asistencia en línea se proporcionará de lunes a viernes en horario comercial, excepto días festivos.
  2. Los servicios en la nube ofrecidos en la Plataforma estarán sujetos a mejoras y cambios en los servicios (p. ej., mediante actualizaciones y mejoras o mediante el uso de tecnologías, sistemas, procesos o estándares nuevos o diferentes). El cliente debe recibir notificación previa con tiempo de cualquier cambio material de los servicios. Si los cambios en los servicios ocasionan inconvenientes importantes para el cliente, éste tendrá derecho a la rescisión extraordinaria del contrato en la fecha del cambio. El cliente notificará la rescisión antes de dos semanas a partir de la recepción del aviso de cambio de los servicios.
  3. La disponibilidad media anual de la red en el punto de salida del enrutador del centro de datos donde está ubicado el servicio en la nube debe alcanzar un mínimo del 99 por ciento. El tiempo de inactividad se medirá en minutos completos y se calculará como tiempo total dedicado al año a eliminar fallos. No se tendrá en cuenta el tiempo empleado en ventanas de mantenimiento para optimización y mejoras de rendimiento, ni el tiempo dedicado a la rectificación de fallos de los que el proveedor de servicios en cuestión no sea responsable.
 6. Deberes y obligaciones del cliente
  1. El cliente y los usuarios autorizados por el cliente tendrán las obligaciones siguientes derivadas del uso de la Plataforma y de los servicios en la nube proporcionados en ella.
   1. Los datos de inicio de sesión para el uso de la Plataforma y los servicios en la nube que hayan sido solicitados deben guardarse de forma segura y protegerse frente al acceso de terceros no autorizados.
   2. El cliente informará sin demora a Konica Minolta ante cualquier uso no autorizado de los datos de inicio de sesión. Lo mismo se aplicará a cualquier otro riesgo de uso indebido del que el cliente tenga conocimiento y de cualquier amenaza para la seguridad e integridad de los datos de la Plataforma y de los servicios en la nube proporcionados en ella.
   3. El cliente no permitirá el acceso de terceros al servicio en la nube si no son auxiliares ejecutivos del cliente, ni en compensación mediante pago ni de forma gratuita.
   4. El cliente no tiene permiso para, total o parcialmente, almacenar de forma permanente, copiar, decompilar, descomponer ni aplicar ingeniería inversa al software proporcionado como servicio en la nube. Además, se prohíbe el uso del software o partes del mismo con objeto de crear una aplicación separada.
   5. Se realizarán copias de seguridad de todos los datos necesarios para utilizar el servicio en la nube o se enviarán al proveedor de servicios correspondiente. Se comprobará que los datos no contengan virus ni otros componentes maliciosos antes de introducirlos o enviarlos. Se utilizará el software antivirus más reciente con este fin.
   6. Los servicios en la nube solo se podrán utilizar según está previsto en estas Condiciones generales y conforme a las disposiciones legales que sean aplicables. En consecuencia, se prohíbe en particular la transmisión, procesamiento, almacenamiento o distribución de contenido ilícito o inmoral, sexualmente explícito u ofensivo, o que haga apología de la violencia.
  2. El cliente estará obligado a indemnizar al proveedor de servicios frente a posibles reclamaciones de terceros ejercidas contra el proveedor de servicios tomando como base una infracción legal del cliente (o por un tercero con el consentimiento del cliente) en relación con el uso del servicio en la nube. El cliente estará obligado a informar sin demora al proveedor de servicios si el cliente detecta, o se encuentra en situación de detectar, el riesgo inminente de dicha infracción legal.
 7. Pago
  1. El importe de pago, la fecha de vencimiento y el periodo cubierto para el uso de un servicio en la nube se pueden consultar en la descripción del producto correspondiente. Si no se indica lo contrario, los precios de los modelos de pago por uso y de suscripción mensual de los servicios en la nube se considerarán cargos mensuales periódicos, y los importes se facturarán por parte del proveedor de servicios correspondiente al final de cada mes y el pago se exigirá de forma inmediata. Los importes de los modelos de suscripción anual y Battery Pack se facturarán por parte del proveedor de servicios correspondiente de forma anticipada al inicio de cada contrato y el pago se exigirá de forma inmediata.
  2. El proveedor de servicios estará autorizado a enviar las facturas de forma electrónica. Las facturas electrónicas se enviarán como archivos PDF a la dirección de correo electrónico proporcionada por el cliente en el momento de registrar la Cuenta de cliente o indicada después por el cliente en la Plataforma.
  3. Si el cliente incumple su obligación de pago de la cantidad adeudada en tiempo y forma, Konica Minolta o el proveedor de servicios correspondiente estará autorizado a bloquear el acceso a la Plataforma y al uso de los servicios en la nube solicitados por el cliente hasta haber recibido todos los pagos debidos.
 8. Responsabilidad
  1. Si el cliente sufriera algún daño como resultado del uso de la Plataforma o de un servicio en la nube proporcionado en ella, el proveedor de servicios correspondiente responderá plenamente y sin limitaciones siempre que esto sea obligatorio según la legislación vigente. La responsabilidad estará asimismo limitada a la compensación por daños que resulten de forma normal y previsible del uso del servicio en la nube conforme al contrato y también estará limitada al importe de pago acordado para el periodo actual de la provisión del servicio en la nube.
  2. Queda excluida la responsabilidad por falta de éxito comercial, lucro cesante y pérdidas indirectas o derivadas.
  3. Las limitaciones y excepciones de responsabilidad previstas en las subsecciones 8.1 y 8.2 se aplicarán de forma adecuada en beneficio del personal, representantes y auxiliares ejecutivos de Konica Minolta o del proveedor de servicios correspondiente.
 9. Protección de datos
  1. En la medida en que un proveedor de un servicio en la nube pueda acceder a los datos personales del cliente como parte del servicio, el proveedor actuará como procesador y, como tal, procesará los datos únicamente con el fin de ejecutar el contrato.
  2. El cliente seguirá siendo responsable del procesamiento de datos tanto sobre la base del mandato como en el sentido general según la ley de protección de datos. Por tanto, si el cliente procesa datos personales utilizando el servicio en la nube, entonces el cliente será responsable de garantizar que tiene derecho a hacerlo conforme a la normativa aplicable sobre protección de datos y deberá indemnizar al proveedor de servicios frente a cualquier reclamación de terceros en caso de infracción.
 10. Disposiciones finales
  1. El uso de la Plataforma y de los servicios en la nube proporcionados en ella, junto con las Condiciones generales asociadas, estarán sometidas a la legislación de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y la normativa sobre conflicto legislativo del derecho internacional privado.
  2. La jurisdicción competente exclusiva ante cualquier litigio que pueda derivarse respecto al uso de la Plataforma o de los servicios en la nube proporcionados en ella será la de Langenhagen, Alemania.

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αυτόματα από το Workplace Pure κατόπιν της εγγραφής σας: Translate, Convert to Word, Convert to Excel, Convert to PDF

Translate - Translate Trial

Με αναφορά στην παραγγελία και χρήση αυτής της υπηρεσίας, ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παράλληλα με τους Όρους χρήσης του Workplace Pure.

Περιγραφή υπηρεσίας:

Η υπηρεσία Translate παρέχει μια επιλογή μετάφρασης εγγράφων με χρήση μηχανικής μετάφρασης. Η Konica Minolta δεν φέρει την ευθύνη για τη γλωσσική ή τη γραμματική ακρίβεια, ή για την ορθότητα ή μη, των μεταφράσεων.

Υποστηριζόμενα μορφότυπα αρχείου:
DOCX, BMP, JPG/JPEG, PDF και TIFF

Υποστηριζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Χρήση που υπερβαίνει το ποσοστό:

Εάν υπάρξει υπέρβαση του μηνιαίου ορίου ποσοστού για την υπηρεσία που έχει κρατηθεί, η μετάφραση τυχόν προσθετων σελίδων θα χρεώνεται με 0,30 ευρώ. Αυτό δεν θα ισχύει εάν υπάρχουν άλλα ποσοστά για αυτήν την υπηρεσία, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα.

Διακοπές υπηρεσίας:

Σε περίπτωση διακοπών στην υπηρεσία, θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί χρόνος απόκρισης που δεν ξεπερνάει τις δύο ώρες και χρόνος αποκατάστασης που δεν ξεπερνάει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Ο χρόνος απόκρισης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την έναρξη της ανάλυσης. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την παροχή λύσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί προσαρμόζοντας τις παραμέτρους, μέσω μιας διαμόρφωσης ή χρησιμοποιώντας άλλες υπηρεσίες υποστήριξης και δεν απαιτεί υπηρεσίες που σχετίζονται με ανάπτυξη λογισμικού. Και οι δύο χρόνοι υπολογίζονται μόνο εντός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών και θα υπάρχει παύση εκτός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών. Οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών είναι Δευτέρα με Πέμπτη από 8 π.μ. ές 5 μ.μ. και Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3 μ.μ.

Εάν η αιτία διακοπής της υπηρεσίας σχετίζεται με ένα στοιχείο, αυτήν την υπηρεσία ή τη γενική απόδοση για την οποία η Konica Minolta δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη και επομένως μπορεί μόνο να επηρεάσει εν μέρει και όχι συνολικά, θα επιχειρηθεί η εύρεση μιας λύσης για τη διακοπή στην υπηρεσία το συντομότερο δυνατό σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Konica Minolta θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με τους συμφωνημένους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων.

Περίοδος και ακύρωση:

Η συνδρομή στην υπηρεσία θα είναι έγκυρη για μη καθορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί να ακυρωθεί με περίοδο ειδοποίησης 14 ημερών πριν από την ημέρα του μήνα στον οποίο ξεκίνησε η συνδρομή (υπάρχει στη σχετική επισκόπηση υπηρεσίας στο Workplace Pure). Εάν η λήξη αυτής της χρονικής περιόδου είναι μία ημέρα η οποία δεν είναι ημερολογιακή ημέρα στον σχετικό μήνα (π.χ. 30 Φεβρουαρίου), η περίοδος ειδοποίησης 14 ημερών θα αναφέρεται στην τελευταία ημερολογιακή ημέρα πριν από αυτήν την ημερομηνία (στο παραπάνω παράδειγμα, 28 ή 29 Φεβρουαρίου).

Convert to Word - Convert to Word Trial

Με αναφορά στην παραγγελία και χρήση αυτής της υπηρεσίας, ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παράλληλα με τους Όρους χρήσης του Workplace Pure.

Περιγραφή υπηρεσίας:

Με την υπηρεσία Convert-to-Word, τα ψηφιακά έγγραφα και τα αντίγραφα χαρτιού μπορούν να μετατραπούν σε επεξεργάσιμα αρχεία Word. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πραγματοποιείται κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί η διάταξη σελίδας. Η Konica Minolta δεν φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των αρχείων που έχουν μετατραπεί και για τις διατάξεις των σελίδων.

Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενα μορφότυπα αρχείου:
PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Χρήση που υπερβαίνει το ποσοστό:

Εάν υπάρξει υπέρβαση του μηνιαίου ορίου ποσοστού για την υπηρεσία που έχει κρατηθεί, η μετατροπή τυχόν πρόσθετων σελίδων θα χρεώνεται με 0,15 ευρώ. Αυτό δεν θα ισχύει εάν υπάρχουν άλλα ποσοστά για αυτήν την υπηρεσία, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα.

Διακοπές υπηρεσίας:

Σε περίπτωση διακοπών στην υπηρεσία, θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί χρόνος απόκρισης που δεν ξεπερνάει τις δύο ώρες και χρόνος αποκατάστασης που δεν ξεπερνάει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Ο χρόνος απόκρισης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την έναρξη της ανάλυσης. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την παροχή λύσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί προσαρμόζοντας τις παραμέτρους, μέσω μιας διαμόρφωσης ή χρησιμοποιώντας άλλες υπηρεσίες υποστήριξης και δεν απαιτεί υπηρεσίες που σχετίζονται με ανάπτυξη λογισμικού. Και οι δύο χρόνοι υπολογίζονται μόνο εντός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών και θα υπάρχει παύση εκτός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών. Οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών είναι Δευτέρα με Πέμπτη από 8 π.μ. ές 5 μ.μ. και Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3 μ.μ.

Εάν η αιτία διακοπής της υπηρεσίας σχετίζεται με ένα στοιχείο, αυτήν την υπηρεσία ή τη γενική απόδοση για την οποία η Konica Minolta δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη και επομένως μπορεί μόνο να επηρεάσει εν μέρει και όχι συνολικά, θα επιχειρηθεί η εύρεση μιας λύσης για τη διακοπή στην υπηρεσία το συντομότερο δυνατό σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Konica Minolta θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με τους συμφωνημένους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων.

Περίοδος και ακύρωση:

Η συνδρομή στην υπηρεσία θα είναι για μη καθορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί να ακυρωθεί με περίοδο ειδοποίησης 14 ημερών πριν από την ημέρα του μήνα στον οποίο ξεκίνησε η συνδρομή (υπάρχει στη σχετική επισκόπηση υπηρεσίας στο Workplace Pure). Εάν η λήξη αυτής της χρονικής περιόδου είναι μία ημέρα η οποία δεν είναι ημερολογιακή ημέρα στον σχετικό μήνα (π.χ. 30 Φεβρουαρίου), η περίοδος ειδοποίησης 14 ημερών θα αναφέρεται στην τελευταία ημερολογιακή ημέρα πριν από αυτήν την ημερομηνία (στο παραπάνω παράδειγμα, 28 ή 29 Φεβρουαρίου).

 

Convert to Excel - Convert to Excel Trial

Με αναφορά στην παραγγελία και χρήση αυτής της υπηρεσίας, ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παράλληλα με τους Όρους χρήσης του Workplace Pure.

Περιγραφή υπηρεσίας:

Με την υπηρεσία Convert-to-Excel, τα ψηφιακά έγγραφα και τα έντυπα αντίγραφα μπορούν να μετατραπούν σε επεξεργάσιμα αρχεία Excel. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πραγματοποιείται κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί η διάταξη σελίδας. Η Konica Minolta δεν φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των αρχείων που έχουν μετατραπεί και για τις διατάξεις των σελίδων.

Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενα μορφότυπα αρχείου: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Χρήση που υπερβαίνει το ποσοστό:

Εάν υπάρξει υπέρβαση του μηνιαίου ορίου ποσοστού για την υπηρεσία που έχει κρατηθεί, η μετατροπή τυχόν πρόσθετων σελίδων θα χρεώνεται με 0,15 ευρώ. Αυτό δεν θα ισχύει εάν υπάρχουν άλλα ποσοστά για αυτήν την υπηρεσία, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα.

Διακοπές υπηρεσίας:

Σε περίπτωση διακοπών στην υπηρεσία, θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί χρόνος απόκρισης που δεν ξεπερνάει τις δύο ώρες και χρόνος αποκατάστασης που δεν ξεπερνάει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Ο χρόνος απόκρισης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την έναρξη της ανάλυσης. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την παροχή λύσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί προσαρμόζοντας τις παραμέτρους, μέσω μιας διαμόρφωσης ή χρησιμοποιώντας άλλες υπηρεσίες υποστήριξης και δεν απαιτεί υπηρεσίες που σχετίζονται με ανάπτυξη λογισμικού. Και οι δύο χρόνοι υπολογίζονται μόνο εντός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών και θα υπάρχει παύση εκτός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών. Οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών είναι Δευτέρα με Πέμπτη από 8 π.μ. ές 5 μ.μ. και Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3 μ.μ.

Εάν η αιτία διακοπής της υπηρεσίας σχετίζεται με ένα στοιχείο, αυτήν την υπηρεσία ή τη γενική απόδοση για την οποία η Konica Minolta δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη και επομένως μπορεί μόνο να επηρεάσει εν μέρει και όχι συνολικά, θα επιχειρηθεί η εύρεση μιας λύσης για τη διακοπή στην υπηρεσία το συντομότερο δυνατό σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Konica Minolta θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με τους συμφωνημένους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων.

Περίοδος και ακύρωση:

Η συνδρομή στην υπηρεσία θα είναι για μη καθορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί να ακυρωθεί με περίοδο ειδοποίησης 14 ημερών πριν από την ημέρα του μήνα στον οποίο ξεκίνησε η συνδρομή (υπάρχει στη σχετική επισκόπηση υπηρεσίας στο Workplace Pure). Εάν η λήξη αυτής της χρονικής περιόδου είναι μία ημέρα η οποία δεν είναι ημερολογιακή ημέρα στον σχετικό μήνα (π.χ. 30 Φεβρουαρίου), η περίοδος ειδοποίησης 14 ημερών θα αναφέρεται στην τελευταία ημερολογιακή ημέρα πριν από αυτήν την ημερομηνία (στο παραπάνω παράδειγμα, 28 ή 29 Φεβρουαρίου).

Convert to PDF - Convert to PDF Trial

Με αναφορά στην παραγγελία και χρήση αυτής της υπηρεσίας, ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παράλληλα με τους Όρους χρήσης του Workplace Pure.

Περιγραφή υπηρεσίας:

Με την υπηρεσία Convert-to-PDF, τα ψηφιακά έγγραφα και τα έντυπα αντίγραφα μπορούν να μετατραπούν σε αρχεία με δυνατότητα αναζήτησης σε μορφή PDF/A που είναι κατάλληλη για ψηφιακή αρχειοθέτηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πραγματοποιείται κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί η διάταξη σελίδας. Η Konica Minolta δεν φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των αρχείων που έχουν μετατραπεί και για τις διατάξεις των σελίδων.

Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενα μορφότυπα αρχείου: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Χρήση που υπερβαίνει το ποσοστό:

Εάν υπάρξει υπέρβαση του μηνιαίου ορίου ποσοστού για την υπηρεσία που έχει κρατηθεί, η μετατροπή τυχόν πρόσθετων σελίδων θα χρεώνεται με 0,15 ευρώ. Αυτό δεν θα ισχύει εάν υπάρχουν άλλα ποσοστά για αυτήν την υπηρεσία, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα.

Διακοπές υπηρεσίας:

Σε περίπτωση διακοπών στην υπηρεσία, θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί χρόνος απόκρισης που δεν ξεπερνάει τις δύο ώρες και χρόνος αποκατάστασης που δεν ξεπερνάει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Ο χρόνος απόκρισης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την έναρξη της ανάλυσης. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζει τον χρόνο ανάμεσα στη λήψη του δελτίου και την παροχή λύσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί προσαρμόζοντας τις παραμέτρους, μέσω μιας διαμόρφωσης ή χρησιμοποιώντας άλλες υπηρεσίες υποστήριξης και δεν απαιτεί υπηρεσίες που σχετίζονται με ανάπτυξη λογισμικού. Και οι δύο χρόνοι υπολογίζονται μόνο εντός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών και θα υπάρχει παύση εκτός των ωρών εξυπηρέτησης πελατών. Οι ώρες εξυπηρέτησης πελατών είναι Δευτέρα με Πέμπτη από 8 π.μ. ές 5 μ.μ. και Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3 μ.μ.

Εάν η αιτία διακοπής της υπηρεσίας σχετίζεται με ένα στοιχείο, αυτήν την υπηρεσία ή τη γενική απόδοση για την οποία η Konica Minolta δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη και επομένως μπορεί μόνο να επηρεάσει εν μέρει και όχι συνολικά, θα επιχειρηθεί η εύρεση μιας λύσης για τη διακοπή στην υπηρεσία το συντομότερο δυνατό σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Konica Minolta θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με τους συμφωνημένους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων.

Περίοδος και ακύρωση:

Η συνδρομή στην υπηρεσία θα είναι για μη καθορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί να ακυρωθεί με περίοδο ειδοποίησης 14 ημερών πριν από την ημέρα του μήνα στον οποίο ξεκίνησε η συνδρομή (υπάρχει στη σχετική επισκόπηση υπηρεσίας στο Workplace Pure). Εάν η λήξη αυτής της χρονικής περιόδου είναι μία ημέρα η οποία δεν είναι ημερολογιακή ημέρα στον σχετικό μήνα (π.χ. 30 Φεβρουαρίου), η περίοδος ειδοποίησης 14 ημερών θα αναφέρεται στην τελευταία ημερολογιακή ημέρα πριν από αυτήν την ημερομηνία (στο παραπάνω παράδειγμα, 28 ή 29 Φεβρουαρίου).

Ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι αρκετά ασφαλής. Ακολουθήστε τις οδηγίες της μάσκας εισαγωγής.